Všeobecné podmínky soutěží na facebooku

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SOUTĚŽÍ NA FACEBOOKU TRACON ELECTRIC 

Pořadatel soutěže:    TRACON ELECTRIC, s.r.o., Pražská 816, 286 01 Čáslav

IČO: 26871556, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 166822

Organizátor soutěže: TRACON ELECTRIC, s.r.o., Pražská 816, 286 01 Čáslav

IČO: 26871556, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 166822

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné podmínky obecně upravují podmínky pro soutěže TRACON ELECTRIC na Facebooku, které budou vyhlašovány výše uvedeným pořadatelem a organizátorem soutěže. Stanovené bližší podmínky a pravidla pro dílčí soutěž pak stojí vedle těchto rámcových pravidel a v případě, že jsou s nimi v rozporu, mají před rámcovými pravidly pro danou dílčí soutěž přednost.

 PODMÍNKY ÚČASTI

Podmínkou účasti v Soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

  • Fyzická osoba, které je v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;
  • adresa pro doručování v České republice;
  • poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů;
  • soutěžící před vstupem do soutěže a po celou dobu trvání soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook zřízeného v souladu s podmínkami sítě Facebook;
  • souhlas s těmito rámcovými pravidly a případně konkrétními pravidly dílčí soutěže, budou-li pořadatelem a organizátorem stanovena, a jejich dodržování;
  • dodržování podmínek sítě Facebook dostupných na adrese www.facebook.com/terms.php
  • Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Podrobná pravidla (zejména název a trvání soutěže, osobité podmínky účasti, datum losování, výherní podmínky a ceny) najdete v oznámení na Facebooku u každé zveřejněné soutěže zvlášť. Ostatní platné všeobecné podmínky na všechny Facebookové soutěže najdete v těchto podmínkách „Všeobecné podmínky soutěží na Facebooku Tracon Electric“.

Ze soutěže budou vyřazeny příspěvky, které:

· neodpovídají zadanému tématu soutěže;

· vytvořila osoba, jež nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této soutěže;

· obsahují prvky násilí či pornografické prvky či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy;

· nabádají k vystavování se nebezpečným situacím či zachycují činnosti, jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví;

· mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení;

· obsahují náboženský nebo politický podtext;

· by mohly poškodit dobré jméno Pořadatele a Organizátora soutěže;

· zmiňují či obsahují referenci na konkurenční produkty k produktům pořadatele soutěže.

· u kterých bylo zjištěno nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda příspěvek vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje výhradně Pořadatel soutěže.

Soutěžní příspěvek pořizuje každý účastník na svoji vlastní odpovědnost a Pořadatel neodpovídá za jakékoli náklady či škody, které by kterýmkoli osobám mohly vzniknout v souvislosti s pořízením či zveřejněním příspěvku. Pořadatel není rovněž odpovědný za chybné doručení nebo nedoručení odpovědi na soutěžní otázku na profil https://www.facebook.com/traconelectric.cz

Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence. Splněním soutěžního úkolu (např. odesláním komentáře, fotografie apod.) poskytuje soutěžící Pořadateli a Organizátorovi bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, na dobu trvání majetkových práv k dílu, bez množstevního omezení, a to ke všem způsobům užití poskytnutého obsahu. Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem. Soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel nebo Organizátor jsou oprávněni udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetím osobě nebo ji dále poskytnout formou podlicence. V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti, podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním soutěžního příspěvku Pořadateli a Organizátorovi na dobu 3 let bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro marketingové účely Pořadatele. V případě odvolání souhlasu soutěžícím před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit Pořadateli škodu, která vyhlašovateli a provozovateli v důsledku odvolání souhlasu vznikla.

VÝHRY V SOUTĚŽI

Organizátor vylosuje z platných odpovědí soutěžících počet výherců odpovídajících počtu cen pomocí programu http://socialwinner.besocial.hu/. Pokud soutěžící nedodrží tyto předpisy nebo podmínky oznámení o výhře, Organizátor je oprávněný vyloučit soutěžícího ze soutěže. Pokud je výherce omezený ve způsobilosti na právní úkony, je oprávněný nakládat s věcnou správou výhry a výhru si převzít spolu se svým zákonným zástupcem. Výhry ze soutěží není možné převést na jiné osoby ani na jiné soutěžící.

Výherce soutěže bude upozorněn prostřednictvím aplikace Messenger, a to nejpozději do 5ti dní od ukončení soutěže. Výherce bude požádán o sdělení jména, telefonního čísla, emailové a korespondenční adresy za účelem další komunikace a zaslání výhry, a to do 5ti dní od oznámení o výhře. Pokud výherce nesdělí emailovou ani korespondenční adresu do 5ti dní od oznámení o výhře, ztrácí na výhru nárok. Jméno vylosovaného výherce bude zveřejněno pod soutěžním statusem na https://www.facebook.com/traconelectric.cz. Organizátor zašle výhru na náklady Organizátora na výhercem uvedenou adresu maximálně do 30ti kalendářních dní od vyrozumění. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména, popřípadě fotografie na Organizátorem oznámené facebookové stránce společnosti TRACON ELECTRIC, s.r.o. jako výherce hry.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jakoukoliv výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržování a splnění těchto podmínek soutěžícím. Tato soutěž má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze převádět na jiné osoby, nelze je proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry v soutěži propadají Pořadateli soutěže.

Výhra propadá Pořadateli také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení těchto podmínek ze strany výherce. V případě doručování výher běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České republiky, hradí náklady na doručení Pořadatel. V případě, že výhru nebude možné doručit na výhercem poskytnutou adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen vyhlašovateli nahradit náklady vynaložené na dopravu a zabalení výhry.

Organizátor soutěže rovněž neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zprávu od organizátora soutěže nebo nebude na takovou zprávu Organizátora soutěže reagovat ve stanoveném termínu 5ti dnů od vyhlášení výsledků; v takových případech je Organizátor soutěže oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry.

Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry takovému výherci.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zadáním internetové adresy https://www.facebook.com/traconelectric.cz  soutěžící dobrovolně vyjadřuje svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo učinit konečné rozhodnutí o všech záležitostech týkajících se jeho organizace, včetně přerušení, zrušení nebo změny pravidel, s účinností od data zveřejnění na https://www.facebook.com/traconelectric.cz. Účastí v této soutěži dává každý soutěžící pořadateli a organizátorovi souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů (včetně fotografií zaslaných výhercem, které jsou v některých případech povinné při účasti na slosování o ceny, a dalších informací, jako je jméno, e-mailová adresa, adresa a telefonní číslo) za účelem kontaktování účastníka během soutěže a po jejím skončení, souhlas s použitím těchto údajů v komunikačních prostředcích a na webových stránkách Pořadatele nebo Organizátora, pokud je takové použití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení nebo zveřejnění vítězů.

Organizátor neodpovídá za nesprávnou odpověď, nesprávné nebo nepřesné zadání kontaktních údajů (jméno, adresa, telefonní číslo) nebo zpožděné doručení. Všechny důsledky nese soutěžící vyplývající z nesprávně poskytnutých informací.

Organizátor vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakýkoli nárok na náhradu škody v souvislosti s účastí v soutěži, jakož i za náklady, škody a ztráty vzniklé nebo související s jakýmikoli chybami v soutěži nebo jejich chováním. Organizátor neodpovídá za to, že hra o ceny a webové stránky nebo facebookové stránky, které ji obsahují, jsou dočasně nedostupné z technických důvodů po dobu trvání hry o ceny.

Organizátor poskytuje následující kontaktní e-mailovou adresu pro vyřizování případných stížností a zodpovídání dotazů týkajících se soutěže: praha@traconelectric.cz.

Soutěžící, který takto poskytl osobní údaje Pořadateli nebo Organizátorovi, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel nebo Organizátor porušuje své povinnosti podle výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zničení jím poskytnutých osobních údajů. Organizátor oznámí zpracování takto poskytnutých osobních údajů dle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, a to zákonem předepsanou formou.

Vzhledem k tomu, že autorská díla soutěžících jsou nebo mohou být součástí soutěže, uděluje každý soutěžící (nebo účastník soutěže) také souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb. Autorského zákona v platném znění, díla nebo jeho částí Pořadatelem nebo Organizátorem pro marketingové účely spojené s touto soutěží a propagací jeho produktů nebo pro komerční účely s těmito produkty, zdarma, neomezeně v čase a území. Dále soutěžící účastí v soutěži bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo ve formě komentáře, který vytvoří a předloží do soutěže, je jeho dílem nebo má souhlas autora a všech osob spojených s tímto dílem v rámci této soutěže a podle těchto pravidel.

Soutěžící se zavazuje, že použitím příspěvku nebudou dotčena žádná práva třetích osob. Veškeré potřebné souhlasy související s použitím soutěžního příspěvku v této soutěži musí soutěžící vyřídit na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. Soutěžící odpovídá za jakékoliv porušení práv třetích osob, zejména autorských nebo osobnostních práv, v souvislosti se soutěžním příspěvkem.

Všechny příspěvky nahrané na sociální síť Facebook do soutěže se po jejím ukončení stávají majetkem Pořadatele soutěže, který si vyhrazuje právo s nimi nakládat dle vlastního uvážení a v rozsahu dle těchto pravidel bez dalšího souhlasu účastníka soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí, že zveřejněný soutěžní příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele soutěže a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.

OSTATNÍ PODMÍNKY

V posledně jmenovaném se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a Pořadatelem nebo Organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení Pořadatele soutěže způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je Pořadatel soutěže oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. Pořadatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím skončení.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami účastí v soutěži. Jakékoli obcházení nebo pokus o zneužití těchto podmínek soutěžícími bude důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

Jediná platná podrobná pravidla v plném rozsahu jsou zveřejněna v elektronické podobě na FB profilu https://www.facebook.com/traconelectric.cz  po dobu trvání soutěže. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani řízena Facebookem a nemá s Facebookem nic společného. Účastník je srozuměn, že poskytuje své informace Pořadateli a Organizátorovi soutěže, nikoli Facebooku.

Účastí v Soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele soutěže.

V Čáslavi dne 19.5.2022